Nittaiji Temple

×

Error message

  • Notice: Undefined property: view::$exposed_input in views_plugin_display_attachment->attach_to() (line 245 of /var/www/html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display_attachment.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_field->pre_render() (line 202 of /var/www/html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_field.inc).
  • Notice: Undefined property: view::$exposed_input in views_plugin_display_attachment->attach_to() (line 245 of /var/www/html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_display_attachment.inc).
Nittaiji Temple
POSTED BY Web admin | Monday, November 27, 2017 - 12:58

        ประวัติของวัดนิกไทยจิ (วัดไทย-ญี่ปุ่น) อยู่ที่เมืองนาโงย่า

ประเทศญี่ปุ่น

        เมื่อพ.ศ. 2441 นักโบราณคดีชาวอังกฤษขุดค้นโบราณคดีที่ทางเหนือของอินเดียใกล้กับเนปาล แล้วค้นพบอัฐิธาตุของมนุษย์บรรจุไว้ในโถ ซึ่งมีจารึกอักษรโบราณในสมัยหลังพุทธกาลราว 3 ศตวรรษ ครั้นถอดความได้สำเร็จ ปรากฏว่าข้อความนั้นยืนยันว่า อัฐิธาตุนั้นคือ พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระบรมศาสดาศากยมุนีพุทธเจ้า ถือได้ว่าการค้นพบคราวนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดีย เพราะยืนยันว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลจริงๆ ในประวัติศาสตร์ ที่เคยเชื่อกันในหลายวงการว่า พระพุทธเจ้ามิได้เป็นมนุษย์ในโลกพิภพนี้เป็นอันปลาสนาการไป

        โดยที่รัฐบาลอังกฤษที่ปกครองอินเดียอยู่ในเวลานั้น เห็นว่า พระบรมสารีริกธาตุที่แท้เช่นนี้ เป็นของมีค่าอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับพุทธศาสนิกชน และเห็นว่า พระเจ้ากรุงสยามเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกพระองค์เดียวที่เหลืออยู่ในโลกเวลานั้น เพราะสยามประเทศเป็นพุทธจักรที่เป็นเอกราชอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้น รัฐบาลอินเดียจึงถวายพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงรับมาประดิษฐานไว้บนพระเจดีย์ที่ยอดของพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)ในกรุงเทพฯ ต่อมาได้มีสมณทูตจากประเทศต่างๆ ที่ถือพระพุทธศาสนาขอส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุโดยรวมถึงรัฐบาลญี่ปุ่น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ปันพระบรมสารีริกธาตุไปยังประเทศนั้นๆ สำหรับญี่ปุ่นได้พระราชทานพระบรมธาตุแก่พุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นเป็นการเฉพาะ ฝ่ายพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นนั้นได้ส่งตัวแทนจากพุทธนิกายไปยังกรุงเทพฯ เพื่ออันเชิญพระบรมสารีริกธาตุมายังประเทศของตน

         โดยได้รับพระราช ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2443 โดยคณะสมณทูตได้กราบบังคมทูลว่า จะสร้างพระเจดีย์ขึ้นใหม่เป็นเป็นสัญลักษณ์ของการรวมนิกายต่างๆ และเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่แท้ ด้วยเหตุนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระพุทธรูปโบราณ และพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างวัดใหม่นั้นด้วย พระพุทธรูปองค์นี้งามวิจิตรพิสดาร จนถือกันว่าเป็นศิลปะคู่บ้านคู่เมืองได้เลยทีเดียว เมื่อคณะสมณทูตกลับมาจากประเทศสยาม ได้ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างต่างนิกาย แล้วตกลงเลือกสร้างวัดและพระเจดีย์ที่เมืองนาโงย่า เพราะชาวเมืองเรียกร้องต้องการมากที่สุด ผลดีคือเกิดวัดนิกไทยจิ (วัดไทย-ญี่ปุ่น)ขึ้นที่เมืองนาโงย่าเมื่อ พ.ศ. 2447

        สถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนั้น ศาสตราจารย์ซูตะ อีโตแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว เป็นผู้ออกแบบและสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2451 พระสถูปศิลาองค์นี้ถือว่า งดงามเป็นพุทธสถาปัตยกรรมโดยคนญี่ปุ่นรุ่นหลังอันมีชื่อเสียง พระวิหารซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งรับพระราชทานจากสยามนั้น ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2508 เมื่อทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจึงทรงพระกรุณาพระราชทานพระพุทธรูป ภปร.เพิ่มมาอีกองค์หนึ่ง พร้อมทั้งทรงเขียนลายพระราชหัตถ์เพื่อช่างจารึกลงบนไม้ด้วยลายจำหลักทองชื่อพระบรม "พระศากยมุนีพุทธ" โดยมีพระปรมาภิไธยย่อของพระองค์เองและของพระบรมอัยกาธิราชประกอบอยู่ด้วย

       วัดไทยญี่ปุ่นจึงเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสอง โดยที่พุทธศาสนาญี่ปุ่นถือกันว่า วัดนี้เป็นวัดพิเศษซึ่งรวมนิกายต่างๆ เข้าด้วยกันและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่แท้องค์พระศากยมุนีพุทธเจ้า

Web admin's picture
ABOUT THE AUTHOR
POSTED BY Web admin | Monday, November 27, 2017 - 12:58
PLAN YOUR TRIP
DEALS & BOOKING
339

Comments

COMMENTS
ADD A COMMENT
Image CAPTCHA
RELATED FEED
POSTED BY Web admin | Monday, October 30, 2017 - 21:17
LUCERNE - BERN > Beautiful old town of Switzerland
LEAVE A COMMENT
POSTED BY travelbaradmin | Monday, October 30, 2017 - 21:42
The Roman city of Jerash
LEAVE A COMMENT
POSTED BY Web admin | Tuesday, April 10, 2018 - 12:11
Best 13 Places You Must To Visit in Netherlands
LEAVE A COMMENT